login
| EN
ponedeljek, 26. september 2022

UP pridobila kar 6 novih ARRS projektov

Raziskovalke in raziskovalci Univerze na Primorskem so uspešno pridobili nove raziskovalne projekte na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). V okviru štirih temeljnih projektov in enega podoktorskega projekta bodo, raziskovalci UP Famnit in UP IAM, opravljali raziskovalno delo na področju matematike, računalništva, informacijskih znanosti in psihologije.

Vodje novo pridobljenih temeljnih projektov na UP Famnit so prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Martin Milanič, prof. dr. Enes Pasalic, prof. dr. Vladimir Batagelj in dr. Tina Podlogar s pridobljenim podoktorskim projektom. Temeljni projekt je pridobila še izr. prof. dr. Sabina Ličen s Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ).

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

Rezultati razpisa so dosotopni na tej povezavi

Vsem raziskovalkam in raziskovalcem iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo!

Do konca leta 2025 bodo realizirani naslednji projekti, ki jih vodijo zaposleni na UP Famnit in UP IAM:


Naslov: ProBiS-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški pro-teom pri odkrivanju zdravil
Področje: Računalniško intenzivne metode in aplikacije
Tip projekta: temeljni – manjši
Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
Vodja: prof. dr. Dušanka Janežič
Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemijski Inštitut

Pristop ProBiS-Fold, na katerem temelji spletni strežnik ProBiS-Fold, bo kot prvič omogočil iskanje interakcij med večino človeških proteinskih struktur ne omejenih zgolj na strukture iz Protein Data Base, napovedovanje selektivnosti in vezave ligandov ter opazovanje učinkov ohranjene vode in različic zaporedja o vezavi liganda, kar bo omogočilo preseči človekovo vpletenost pri razvoju zdravil. To delo bo znanstveni skupnosti zagotovilo prosto dostopen, vsestranski strežnik, ki ga bodo raziskovalci in kliniki zlahka uporabljali iz spleta za odkrivanje molekul, ki se vežejo na preučevane proteine. Naša orodja ProBiS bodo omogočila kombiniranje več sicer nepovezanih raziskovalnih področij, npr. graf teoretični pristopi, študije genskih variacij, študij proteinskih struktur in simulacije molekulske dinamike.


Naslov: Drevesno neodvisnostno število grafov
Področje: Matematika
Tip projekta: temeljni – manjši
Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
Vodja: prof. dr. Martin Milanič
Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Preliminarni rezultati nakazujejo, da je drevesno neodvisnostno število pomemben dodatek v zbirko orodij v strukturni in algoritmični teoriji grafov. Ne tvori le skupne posplošitve drevesne širine in tetivnosti, ampak je povezano tudi s slavno domnevo Erdősa in Hajnala in s hitro razvijajočo se teorijo hi-omejenosti. Vse te motivacije vodijo do glavnega cilja predlaganega projekta: temeljite študije drevesnega neodvisnostnega števila, s končnim ciljem razvoja teorije te nove invariante grafov. Cilj je raziskati številna pomembna vprašanja, razdeljena na dve medsebojno povezani raziskovalni temi (Tema 1: temelji, Tema 2: izboljšave), vsaka z več podnalogami. Projekt dodatno utemeljil uporabnost drevesnega neodvisnostnega števila in z njim povezanih širinskih parametrov grafov, kar bo pripomoglo k povečanemu razumevanju strukturnih lastnosti (tw, omega)-omejenih razredov grafov in računske kompleksnosti različnih grafovskih optimizacijskih problemov na takih razredih.


Naslov: Določeni kombinatorični objekti v spektralni domeni - križiščna analiza
Področje: Matematika
Tip projekta: temeljni – manjši
Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
Vodja: prof. dr. Enes Pasalic
Partnerji: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

Glavni cilj tega projekta je zagotoviti nadaljnjo analizo nekaterih kombinatornih objektov, ki so ključnega pomena v kriptografiji in ki izhajajo iz nekaterih težkih problemov v diskretni matematiki, ki vključujejo diskretne eksponentne vsote. Natančneje, obstajajo posebni razredi polinomo končnimi polji, ki imajo izjemne (optimalne) lastnosti glede na dve dobro uveljavljeni kriptoanalitični metodi, diferencialno in linearno kriptoana razredi funkcij (oz. polinomov) se imenujejo APN funkcije (skoraj popolnoma nelinearne – almost perfect nonlinear) in AB funkcije (skoraj ukri– almost bent), katerih splošne metode načrtovanja še niso bile razvite. Končni cilj je raziskati obnašanje komponentnih funkcij v spektralni domeni in razviti nekaj teoretičnih rezultatov, vezanih na načrtovanje AB in APN funkcij.


Naslov: Višjestopenjske bibliografske storitve
Področje: Informacijska znanost in bibliotekarstvo
Tip projekta: temeljni – manjši
Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
Vodja: prof. dr. Vladimir Batagelj
Partnerji: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Cilji projekta vključujejo identifikacijo potencialnih storitev višje stopnje, razvoj več prototipnih bibliografskih analiz in ustreznih orodij, v skladu s potrebami izbranih končnih uporabnikov. Razvoj metod in algoritmov za kakovostno določanje bibliografskih enot na osnovi analize bibliografskih omrežij. To nam bo omogočilo implementacijo procesnih tokov, ki jih je mogoče uporabiti v bibliografskih bazah podatkov za pridobivanje periodično osveženih visokokakovostnih in ažurnih bibliografskih podatkov. Nadaljnji razvoj metodologij in algoritmov za analizo bibliografskih omrežij, ki temeljijo na naših preteklih raziskavah (dvovrstna omrežja, časovna omrežja in časovne količine), motiviran s časovno analizo razvoja znanosti (na podlagi prednatisov).


Naslov: Raziskovanje in spodbujanje prevzemanja vloge vratarjev sistema med slovenskimi učitelji v kontekstu posledic epidemije COVID-19
Področje: Psihologija
Tip projekta: podoktorski – temeljni
Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
Vodja: dr. Tina Podlogar

Cilji projekta vključujejo – raziskati obstoječe intervencije za učitelje kot vratarje sistema in sistematično zbrati rezultate empiričnih študij o njihovi uporabnosti in učinkovitosti. Preučiti vlogo dejavnikov, povezanih z pripravljenostjo in kompetentnostjo učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema; tako splošnih (npr. subjektivno blagostanje učiteljev, zadovoljstvo z delovnim okoljem, pismenost o duševnem zdravju, stigmatizirajoča stališča v zvezi s samomorilnim vedenjem, izkušnje, specifična izobraževanja itd.), kot tudi potencialno relevantnih specifičnih dejavnikov, povezanih s trenutnimi okoliščinami epidemije COVID-19 in njenimi dolgoročnimi posledicami (npr. doživljanje pandemične utrujenosti pri učiteljih, spremembe v pogostosti in kakovosti interakcij med učitelji in mladostniki, zaznave učiteljev glede vpliva epidemije na duševno zdravje otrok in mladostnikov kot ranljivih skupin, itd.). Razviti in pilotno izvesti intervencijo za krepitev pripravljenosti in kompetentnosti učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema. Evalvirati učinek intervencije z objektivnimi in subjektivnimi merami. Pripraviti smernice za nadaljnjo izvajanje intervencije za učitelje z namenom krepitve njihovih kompetenc in pripravljenosti za prevzemanje vloge vratarjev sistema.

 


Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si